Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie

Projekt „Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie” miał na celu wsparcie działaczy lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą z obwodów tarnopolskiego, kijowskiego i sąsiednich na Ukrainie. Realizowany był od marca do października 2014 roku przez Fundację Dobra Wola z Krakowa. Partnerami ukraińskimi były dwie organizacje: Szkoła Równych możliwości (Школа Рівних Можливостей ‒ School of Equal Opportunities) z Kijowa oraz Tarnopolska Obwodowa Organizacja „Partnerstwo” (Тернопільськаобласнагромадськаорганізація «Партнерство»).
Ze względu na wydarzenia polityczne na Ukrainie to projekt rozpoczął sie z miesięcznym opóźnieniem, ponieważ nie było pewne, czy warsztaty będą mogły się odbyć. Ostatecznie jednak przeprowadzono nabór uczestników do szkolenia e-learningowego, które było pierwszym etapem projektu. Organizacje partnerskie projektu rozesłały drogą mailową zaproszenia do organizacji działających w ich obwodzie oraz sąsiednich. Informacja była także przekazywana droga telefoniczną. Każda osoba chętna do udziału w projekcie proszona była o wypełnienie i przesłanie ankiety, która zawierała, oprócz podstawowych danych osobowych i organizacji, którą reperezentowała dana osoba, także pytania o doświadczenie w zakresie działania w organizacji i pracy z młodzieżą oraz zainteresowania.
Szkolenie dla 98 uczestników zostało przeprowadzone w maju. Obejmowało lekcje o następującej tematyce:
– Co to jest społeczeństwo obywatelskie?
– Prawa kobiet w kontekście praw człowieka.
– Przemoc wobec kobiet.
– Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.
– Monitoring praw człowieka.
– Teatr społeczny – Teatr stosowany. W jaki sposób działania teatralne mogą być przejawem społeczeństwa obywatelskiego?
– Co to jest historia mówiona?
Osobom, które ukończyły kurs, zaproponowano udział w 9-dniowychwarsztatach stacjonarnych, które odbyły się czerwcu w Tarnopolu ( teatru społecznego i historii mówionej) oraz w Kijowie (teatru społecznego i monitoringu antydyskrymminacyjnego).
Warsztaty w Tarnopolu trwały od 4-12 czerwca. Zajęcia teatralne, oprócz przewidzianego zapoznania się z metodą teatru forum, dotyczyły także innych metod teatru społecznego oraz łączenia mediów z działaniami teatralnymi.
Zajęcia z historii mówionej,po wstępnym zapoznaniu się z celami i teorią historii mówionej oraz sposobem prowadzenia wywiadów,prowadzone były w praktycznie. Uczestniczki zebrały 13 wywiadów z kobietami powyżej 60 roku życia, mieszkankami Tarnopola, na temat ich przeżyć, głównie w czasach stalinowskich na Ukrainie. Wywiady zostały zarchiwizowane i opisane, uczestniczki stworzyły z wybranych fragmentów 1-godzinny film „Kobieca twarz Tarnopola”.
Zajęcia z monitoringu w Kijowie dotyczyły takiej tematyki, jak: praw kobiet w kontekście praw człowieka, sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście praw człowieka, porównanie sytuacji w zakresie przestrzegania praw kobiet w Polsce, Unii Europejskiej, wybranych krajach świata i na Ukrainie, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), metody prowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego.
Kijowskie warsztaty teatralne polegały na praktycznym zapoznaniu uczestników z pracą metodami teatru społecznego. W ramach zajęć powstały dwa przedstawienia, które zostały pokazane publicznie.
Na kolejnym etapie projektu uczestnicy realizowali własne mini-projekty, które zaplanowali na zakonczenie warsztatów stacjonarnych.Ostatecznie przeprowadzono działania w zakresie 12 projektów – i część z nich wcale nie była „mini”:
1. Ustna historia: Czasy przebudowy lat 1985-1991.
2. Ustna historia: Kontynuacja wywiadów na temat czasów stalinowskich – jeszcze dodatkowych 5 wywiadów.
3. Projekt pilotażowy „Ukraiński teatr społeczno-polityczny”.
4. Projekt teatralny „Dzieci to nie zabawki”.
5. Stworzenie i rozwój teatru społecznego w miejscowościach rejonu borodiańskiego, kijowskiej obłasti.
6.Czynnik genderowy w informacyjno-edukacyjnej kampanii dotyczącej formowania zdrowego stylu życia młodzieży.
7. Popularyzacja polityki wśród kobiet.
8. Diagnostyka pola problemowego dla poszerzenia praw ekonomicznych i mozliwości mlodych kobiet i przedstawicieli innych grup, jakie potrzebują dodatkowej ochrony.
9. Moja pierwsza praca.
10. Wprowadzenie podejścia genderowego w systemie pozaformalnej edukacji skautów z Narodowej Organizacji Skautów Ukrainy.
11. Szkolenie dla mlodych urzędników państwowych z zakresu problematyki podejścia genderowego w różnych sferach działalności miasta.
12. Reprodukcyjne zdrowie młodzieży.
Wybór materiałów szkoleniowych, w podstawowym zakresie, został opublikowany w 20-stronicowej broszurze – w językach ukraińskim i rosyjskim. Broszura składa się z następujących rozdziałów:
– Społeczeństwo obywatelskie.
– Antydyskryminacja.
– Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami.
– Teatr społeczny.
– Historia mówiona.
Większość nakładu została rozdana uczestnikom szkolenia, a także organizacjom partnerskim, żeby mogli dystrybuować je nieodpłatnie w związku z działalnością swoich organizacji.

Zakończeniem projektu było 3-dniowe spotkanie podsumowujące w Krakowie, na które przyjechało 27 osób z Ukrainy – uczestników, trenerów i koordynatorów. Oprócz ewaluacji i podsumowania mini-projektów uczestników odbyły się także prezentacje przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych i ekspertów w zakresie tematycznym związanym z odbytym szkoleniem.
Cykl spotkań z zaproszonymi osobami:
– Anna Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, tematy: działalność TIK i praca z uchodźcami w kontekście genderowym.
– Adam Gąsecki z DramaWay z Warszawy, tematy: działalność DramaWay, teatr jako narzędzie pracy z młodzieżą w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
– Marek Kościółek, Stowarzyszenie Teatr Krzyk ‒ energizer teatralny.
– Katarzyna Żeglicka, fundacja Przestrzeń Wenus z Milo, tematy: sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce.
– Drhab. Beata Kowalska, Instytut Socjologii UJ,tematy: problematyka równościowa w krajach Wschodu.
– Dr Magdalena Kwiecińska, tematy: historia mówiona, działalność Ośrodka Karta, tworzenie internetowych archiwów społecznych.
Na tym spotkaniu omówiono także kontynuację projektu – założenie antydyskryminacyjnej sieci ukraińskich organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Zaplanowane konkretne działania, mające doprowadzić do założenia sieci,w których weźmie udział 17 partnerów ukraińskich i kilka organizacji polskich.

Опис_міні_проектiв

broszurka_v5

Warsztaty dla organizacji pozarządowych na Ukrainie

Prawie trzy tygodnie, od 4 do 22 czerwca, trwały zorganizowane przez Fundację Dobra Wola warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą na Ukrainie. Warsztaty prowadzone były w Tarnopolu i Kijowie (czyli w miastach, w których działają organizacje partnerskie: Obwodowa organizacja obywatelska „Partnerstwo” oraz Szkoła Równych Możliwości), z udziałem doświadczonych trenerek i trenerów, zarówno polskich, jak i ukraińskich.

Zajęcia poprzedzone były miesięcznym szkoleniem on-line dla około stu osób, przygotowanym przez polskie trenerki. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia związane ze społeczeństwem obywatelskim, prawami człowieka i przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na płeć, działalnością trzeciego sektora, teatrem społecznym i historią mówioną.

Seria 9-dniowych spotkań rozpoczęła się zajęciami prowadzonymi w Tarnopolu. Dwie kilkunastoosobowe grupy warsztatowe poznawały metody pracy z młodzieżą: teatr społeczny i historia mówiona. Obie grupy dokumentowały swoje działania za pomocą narzędzi medialnych i teraz trwają prace nad krótkimi filmami, które pokażą efekty ich pracy warsztatowej. Ponadto w ramach zajęć z historii mówionej zebranych zostało 13 wywiadów ze starszymi kobietami na temat okresu stalinowskiego na Ukrainie Zachodniej, które wzbogacą archiwum kobiecych opowieści pozyskanych przez partnerów w poprzednim projekcie, przebiegającym w Busku koło Lwowa w 2012 r.

W Kijowie również zajęcia odbywały się w dwóch równoległych kilkunastoosobowych grupach: teatralnej i monitoringu antydyskryminacyjnego. Uczestnicy grupy teatralnej w praktyczny sposób poznawali dwie różne metody teatru społecznego. Efektem ich działań były dwie etiudy teatralne, w całości stworzone przez uczestników i pokazane publicznie w sali teatralnej przy ul. Chreszczatik 44. Grupa zajmująca się monitoringiem antydyskryminacyjnym przeszła gruntowne szkolenie z metod prowadzenia monitoringu oraz zapoznała się z zagadnieniami polityki równościowej w innych krajach, szczególnie zaś z polskimi doświadczeniami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Przykłady realizowanych przez polskie organizacje projektów monitoringowych pomogą w wytyczeniu kierunków działań w tym zakresie na Ukrainie.

Zakończenie zajęć warsztatowych  nie oznacza jeszcze końca projektu. Uczestnicy z każdej grupy zadeklarowali przeprowadzenie własnych miniprojektów, które będą realizować do końca września.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu:

RITA_pakiet_2011_PL

 

programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

 

 

 

programu „Wsparcie Demokracji 2014” realizowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

 

polskiFSM_logo

 

Dziękujemy!/Thank you!

Właśnie wróciliśmy z Azerbejdżanu! Teatralna wyprawa do miejscowości Gəncə przerosła nasze oczekiwania i niewiarygodnie poszerzyła nasze horyzonty. Dziękujemy wszystkim za obecność, gościnę i wspólne dzianie się. / We just came back from Azarbaijan. Theatrical expedition to Ganja city exceeded our expectations and incredibly broadened our horizons. Thank you all for the presence, warm hospitality and shared ACTions.

Eksploruj z nami Teatr Forum!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu Explore the Diversity in Theatre of the Oppressed, który odbędzie się w Wiedniu w dniach 12-20 października 2013. Jest to międzynarodowy projekt, którego celem jest wymiana doświadczeń w zakresie pracy metodami Teatru Uciśnionych (w tym Teatru Forum) w różnych tematach i kontekstach. Uczestnicy pochodzić będą z Austrii, Włoch, Polski, Rumunii, Słoweni, Hiszpanii i Turcji. Więcej informacji w załączniku.

 Wymagania:

  • wcześniejsze doświadczenie w pracy metodami Teatru Uciśnionych, w tym Teatru Forum
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • chęć dalszej pracy metodami Teatru Forum
  • chęć dalszej współpracy z Fundacją Dobra Wola

W ramach projektu pokrywamy zakwaterowanie, wyżywienie oraz 70% kosztów dojazdu. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz krótkiego listu motywacyjnego (proszę opisać w jaki sposób zamierzasz wykorzystać zdobyte tam doświadczenie) na adres agnieszkakrol@op.pl do 15 maja 2013 roku.

Głównym organizatorem projektu jest zaprzyjaźniona organizacja TdU Wien. Projekt jest sponsorowany przez program Młodzież w działaniu.

 

Od 16 do 27 kwietnia będziemy gościć 12 studentów z Rosji, Białorusi i Ukrainy w ramach programu Study Tour to Poland

Program Study Tours to Poland dla studentów prowadzony jest przez Fundację BORUSSIA z Olsztyna i  Kolegium Europy Wschodniej  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia. Program finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jest to jeden z pierwszych cyklicznych polskich programów skierowanych do młodzieży z Europy Wschodniej.W jego ramach zapraszani są studenci w wieku 18-21 lat z Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej (z obwodu briańskiego, kaliningradzkiego, leningradzkiego i nowogradzkiego) oraz z Mołdawii do udziału w wizytach studyjnych w Polsce.

Jest to program edukacyjny realizowany od  2004 roku. Do końca 2012 roku Polskę odwiedziło ponad  2000 studentów. Wizyty odbywają się w małych 12-osobowych grupach 2 razy do roku – wiosną i jesienią.  Istotą programu jest zainspirowanie jego uczestników do aktywnego życia i stania się świadomymi obywatelami swoich państw.

Wizyta odbywająca się pod hasłem „Poznaj Polskę” służy promowaniu naszego kraju. Trwa kilkanaście dni i obejmuje:

  • spotkania z liderami życia publicznego w Polsce;
  • odwiedziny w urzędach i instytucjach publicznych;
  • spotkania z przedstawicielami środowiska akademickiego – władzami uczelni, profesorami i studentami, zapoznanie się z życiem organizacyjnym i kulturalnym szkół wyższych;
  • spotkania z dziennikarzami, wizyty w redakcjach gazet i czasopism, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych;
  • poznanie funkcjonowania polskiej gospodarki w warunkach wolnego rynku;
  • prezentację doświadczeń polskiej transformacji.