O Fundacji

Fundacja „Dobra Wola” powstała w roku 2005 z inicjatywy grupy działaczy społecznych z Dzielnicy VII miasta Krakowa.

Pierwszym działaniem nowo powstałej Fundacji była akcja „Lżejszy plecak” – zebranie pieniędzy na zakup podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 72.

W roku 2008 podjęliśmy współpracę z grupą młodych ludzi z naszej dzielnicy. Członkowie tej grupy wywodzą się z harcerstwa, mają duże doświadczenie w pracy z młodzieżą w swoim wieku i nieco młodszą. Celem nadrzędnym współpracy jest stworzenie silnej grupy osób tworzących realną inicjatywę lokalną, współdziałających w budowaniu prężnego społeczeństwa obywatelskiego, którego głównymi animatorami będą ludzie młodzi. Młodzi ludzie, przy wsparciu Fundacji, będą wychowywać się wzajemnie (wiadomo, jaki istotny dla młodzieży w wieku szkolnym jest wpływ grupy rówieśniczej) i modelować postawy właściwe dla życia w demokratycznym i promującym inicjatywę obywatelską społeczeństwie.

Misją Fundacji jest kształtowania postaw obywatelskich, upowszechnianie wartości moralnych i rozwijanie świadomości kulturowej, ekologicznej i prozdrowotnej dzieci i młodzieży, a także promowanie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Celem jest wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie edukacji pozaformalnej, kultury i sztuki, promocji kultury fizycznej i sportu, opieki nad młodzieżą będącą w trudnej sytuacji życiowej, mającą problemy edukacyjne, a także szczególnie uzdolnioną.

Pola działania: organizowanie imprez i zajęć edukacyjnych (wystawy, pokazy audiowizualne, spotkania dyskusyjne, koła zainteresowań), działań integrujących społeczność lokalną (festyny, konkursy), wycieczek i wyjazdów wakacyjnych, wspieranie inicjatyw sportowych, organizowanie i finansowanie zakupu materiałów naukowych i sprzętu sportowego.
Najważniejsze projekty:
– udział w festynach społeczności lokalnej;
– młodzieżowe warsztaty teatralne ‘Teatr Forum’;
– długoterminowy projekt edukacyjno-turystyczny dla dzieci ‘Akademia Dobrej Zabawy’;
– współorganizacja I Ogólnopolskiego Forum Organizacji Młodzieżowych „Forum dla Przyszłości”;
– międzynarodowe wymiany młodzieżowe;
– projekty historii mówionej.