Szkolenia antydyskryminacyjne

„Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie” (2014, finansowanie FSM – „Wsparcie Demokracji 2014” oraz Program Przemiany w Regionie RITA). Partnerami były 2 organizacje ukraińskie. W jego ramach odbyło się szkolenie e-learning dla 100 osób oraz warsztaty stacjonarne dla 60 osób z metod pracy z młodzieżą (teatr społeczny, historia mówiona i monitoring antydyskryminacyjny), powstała też broszura z materiałami z projektu. Uczestnicy realizowali także własne miniprojekty.

„Szkolenie i tworzenie sieci antydyskryminacyjnej ukraińskich organizacji pozarządowych”, finansowanego przez Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji 2015. W ramach projektu stworzona została sieć „Genderna Obserwatorija”, obejmująca ukraińskie organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, równości płci i antydyskryminacji.Zaangażowanych było 17 organizacji ukraińskich. Odbyło się szkolenie teoretyczne poprzez e-learning oraz 5 stacjonarnych szkoleń z antydyskryminacyjnych metod pracy z młodzieżą, prowadzonych wspólnie przez partnerów polskich i ukraińskich. Szkolenia przeznaczone były dla działaczy organizacji z terenu Ukrainy. W ramach tego projektu w czerwcu br. odbyło się 7-dniowe szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej Szkolenie skierowane było do działaczy organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą powracającą z terenów walk na Wschodzie Ukrainy oraz uchodźcami z tamtych terenów. Tematyka warsztatów: Pojęcia i podstawowe zasady interwencji kryzysowej; Program pomocy w sytuacji kryzysowej, jako model rozwiązywania problemu; Pomoc w poszukiwaniu wyjścia z sytuacji kryzysowej; Praca z ciałem, jako krok do dialogu; Pomoc podczas potencjalnych myśli samobójczych; Psychospołeczna rehabilitacja.