Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Fundacja „Dobra Wola” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Roberta Kępkę,
Panią Danutę Wachowiak, Panią Martę Brodowską, Pana Waldemara Wojak,
Panią Alinę Doboszewską, Pana Przemysława Kisiel, Pana Jakuba Górskiego, Pana Piotra Wężyk, Pana Marka Zarębę, Panią Beatę Wieciech, Panią Małgorzatę Sosnowską oraz Panią Annę Sosnowską – Gazeł, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11 maja 2005 roku przez notariusza Katarzynę Kresek – Urbaniak z Kancelarii Notarialnej w Krakowie, Rynek Główny 30, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późn. Zm.) i niniejszego Statutu.
§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Kraków.
Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
§ 5
Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja „Dobra Wola”. Pieczęć może zawierać nadto inne dane ustalone przez Zarząd Fundacji.
§ 6
Fundacja może współpracować z innymi fundacjami i organizacjami dla realizacji jej statutowych celów.
§ 7
Fundacja może ustanawiać odznaki i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 8
Celem Fundacji jest wspieranie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie:
kształtowania postawy obywatelskiej i upowszechnianie wartości moralnych;
upowszechniania oświaty, kultury i sztuki;
promocji kultury fizycznej i sportu;
niesienia pomocy dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej;
opieki nad uczniami niepełnosprawnymi;
opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi.
§ 9
Fundacja realizuje swe cele przez:
organizowanie prelekcji, pokazów audiowizualnych, spotkań dyskusyjnych i wystaw o charakterze edukacyjnym, poświęconych kulturze i sztuce oraz promujących zdrowy tryb życia;
organizowanie wycieczek i imprez mających na celu propagowanie zamiłowania do przyrody oraz zdrowego trybu życia;
organizowanie kółek zainteresowań i kursów mających na celu wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży;
pomoc finansową rodzinom dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
organizowanie i finansowanie zakupu materiałów naukowych oraz sprzętu sportowego;
organizowanie oraz finansowanie kolonii i wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
§ 10
Majątek Fundacji stanowią wkłady gotówkowe Fundatorów (Fundusz Założycielski w kwocie 2.000 złotych) oraz środki i przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności
Fundacji, a to:
spadki, zapisy, darowizny, dotacje, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji,
odsetki oraz inne przychody uzyskane z lokat, rachunków bankowych i innych inwestycji finansowych o podobnym charakterze,
środki uzyskane w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej przez fundację.
§ 11
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów:
Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:
1) Wydawanie gazet (PKD 22.12.Z);
2) Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD 22.13.Z);
3) Produkcja gier i zabawek (PKD 36.50.Z);
4) Sprzedaż detaliczna pozostałą w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.12.Z);
5) Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych (PKD 52.48.D);
6) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (PKD 52.48.E);
7) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów (PKD 52.48.F);
8 ) Działalność organizatorów turystyki (PKD 63.30.A);
9) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego (PKD 71.33.Z);
10) Działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A);
11) Nauka języków obcych (PKD 80.42.A);
12) Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży (PKD 85.31.A);
13) Projekcja filmów (PKD 92.13.Z);
14) Działalność zespołów pieśni i tańca (PKD 92.31.D);
15) Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F);
16) Działalność bibliotek innych niż publiczne (PKD 92.51.B);
17) Działalność związana ze sportem, pozostała (PKD.62.Z);
18) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 92.72.Z);
W przypadku, gdy prowadzenie jakiejkolwiek działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja będzie prowadzić taką działalność wyłącznie po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.
§ 12
Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
§ 13
1. Cały dochód Fundacji przeznaczony będzie na cele wymienione w § 8.
Dochody pochodzące z dotacji, spadków, darowizn i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 14
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1.000 (jednego tysiąca) złotych (lub równowartości w walucie obcej) mogą uzyskać za zgodą Fundacji tytuł sponsora fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
§ 15
Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji , członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4. nabywaniu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV
Organy Fundacji
§ 16
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.
Nie można być jednocześnie członkiem więcej niż jednego organu Fundacji.
Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów (w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego/prezesa organu), przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, chyba że niniejszy Statut przewiduje kwalifikowaną większość głosów.
Członkowie organów pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Rada Fundacji
§ 17
1. Rada Fundacji, zwana też Radą składa się z 1 – 15 członków.
W skład Rady wchodzą Fundatorzy.
W skład Rady mogą wejść także osoby zasłużone dla realizacji celów Fundacji (w tym na polu nauki i kultury) a także inne osoby, w tym te, które swoją ofiarnością przyczyniły się do pomnożenia mienia Fundacji.
Członków Rady, innych niż Fundatorzy, powołują jednomyślnie dotychczasowi Członkowie Rady. Fundatorzy zwołują również pierwsze posiedzenie Rady.
Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.
Mandat członka Rady wygasa wraz z jego śmiercią, a także w razie jego odwołania. Odwołania. Odwołanie Członka Rady wymaga uchwały podjętej większością ¾ głosów oddanych, przy obecności przynajmniej połowy Członków Rady. Członek Rady, który ma zostać odwołany nie bierze udziału w głosowaniu i jego głosu nie liczy się przy ustalaniu wymaganej większości.
Mandat Członka Rady wygasa w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji. Pisemna rezygnacja powinna zostać złożona na ręce Przewodniczącego Rady lub wiceprzewodniczącego lub też sekretarza Rady.
Mandat Członka Rady wygasa również w przypadku powołania go do składu zarządu.
Rada może podjąć uchwałę o ustanowieniu tytułu honorowego przewodniczącego Rady Fundacji i/lub tytułu honorowego Członka Rady Fundacji. Honorowemu Przewodniczącemu Rady Fundacji i Honorowemu Członkowi Rady Fundacji nie przysługują prawa głosu. Nadanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady Fundacji oraz Honorowego Członka Rady Fundacji wymaga uchwały Rady.

W przypadku, gdy w wyniku wygaśnięcia mandatów pozostałych Członków Rady, Rada składałaby się z mniejszej ilości członków aniżeli pięciu, nowych Członków Rady powołują jednomyślnie pozostali Członkowie Rady. Przepis ten stosuje się odpowiednio także w przypadku, gdy Rada będzie się składała z jednej osoby.
W przypadku wygaśnięcia mandatów wszystkich Członków Rady, Członków nowej Rady powołują ostatni żyjący, znani z miejsca pobytu, Fundatorzy, a gdyby to okazało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Członków tych powołują jednomyślnie wszyscy członkowie Zarządu.
Zakres działania Rady Fundacji

§ 18
1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, decyzyjnych i nadzorczych, a do jej zadań należy w szczególności:
a) inicjowanie kierunków działalności Fundacji,
b) uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
c) ocena sprawozdań Zarządu z działalności bieżącej Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa (Rada może także postanowić o powołaniu Skarbnika),
e) nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji,
f) kontrolowanie gospodarki finansowej Fundacji,
g) inne sprawy wskazane w niniejszym Statucie.
Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub co najmniej 2 członków Rady, nie rzadziej niż raz w roku.
Rada Fundacji ma prawo żądać od Zarządu udzielania wyjaśnień i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby, które reprezentują organizacje o działalności zbieżnej z celami Fundacji.
Zarząd Fundacji

§ 19
1. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Pierwsza kadencja rozpoczyna się z dniem zarejestrowania Fundacji i upływa 31 grudnia po 3 pełnych latach. Zarząd Fundacji składa się z 1 – 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji, z wyjątkiem pierwszego zarządu powoływanego przez Fundatorów.

2. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się w stałych terminach określonych uchwałą Zarządu, a nadto posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwoływane z inicjatywy Prezesa.
Zarząd w szczególności:
a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych,
b) prowadzi akcje informacyjne o działalności Fundacji,
c) opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f) ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji,
g) przygotowuje sprawozdania ze stanu majątkowego i działalności finansowej Fundacji za rok bieżący i za cały okres kadencji oraz przedkłada je Radzie Fundacji nie później niż 15 lutego każdego roku następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, lub 30 listopada ostatniego roku kadencji,
h) prowadzi inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnienia są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. W przypadku, gdy Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby, osoba ta jest umocowana do reprezentowania Fundacji działając samodzielnie.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 20
Zmiana Statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 21
1. Fundacja może ulec likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie.

3. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zgodne lub podobne do celów Fundacji określonych w § 8, zgodnie z postanowieniami ustawy o fundacjach.

4. Likwidatorami są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji.