Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie

Projekt „Warsztaty dla działaczy organizacji pozarządowych na Ukrainie” miał na celu wsparcie działaczy lokalnych organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą z obwodów tarnopolskiego, kijowskiego i sąsiednich na Ukrainie. Realizowany był od marca do października 2014 roku przez Fundację Dobra Wola z Krakowa. Partnerami ukraińskimi były dwie organizacje: Szkoła Równych możliwości (Школа Рівних Можливостей ‒ School of Equal Opportunities) z Kijowa oraz Tarnopolska Obwodowa Organizacja „Partnerstwo” (Тернопільськаобласнагромадськаорганізація «Партнерство»).
Ze względu na wydarzenia polityczne na Ukrainie to projekt rozpoczął sie z miesięcznym opóźnieniem, ponieważ nie było pewne, czy warsztaty będą mogły się odbyć. Ostatecznie jednak przeprowadzono nabór uczestników do szkolenia e-learningowego, które było pierwszym etapem projektu. Organizacje partnerskie projektu rozesłały drogą mailową zaproszenia do organizacji działających w ich obwodzie oraz sąsiednich. Informacja była także przekazywana droga telefoniczną. Każda osoba chętna do udziału w projekcie proszona była o wypełnienie i przesłanie ankiety, która zawierała, oprócz podstawowych danych osobowych i organizacji, którą reperezentowała dana osoba, także pytania o doświadczenie w zakresie działania w organizacji i pracy z młodzieżą oraz zainteresowania.
Szkolenie dla 98 uczestników zostało przeprowadzone w maju. Obejmowało lekcje o następującej tematyce:
– Co to jest społeczeństwo obywatelskie?
– Prawa kobiet w kontekście praw człowieka.
– Przemoc wobec kobiet.
– Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.
– Monitoring praw człowieka.
– Teatr społeczny – Teatr stosowany. W jaki sposób działania teatralne mogą być przejawem społeczeństwa obywatelskiego?
– Co to jest historia mówiona?
Osobom, które ukończyły kurs, zaproponowano udział w 9-dniowychwarsztatach stacjonarnych, które odbyły się czerwcu w Tarnopolu ( teatru społecznego i historii mówionej) oraz w Kijowie (teatru społecznego i monitoringu antydyskrymminacyjnego).
Warsztaty w Tarnopolu trwały od 4-12 czerwca. Zajęcia teatralne, oprócz przewidzianego zapoznania się z metodą teatru forum, dotyczyły także innych metod teatru społecznego oraz łączenia mediów z działaniami teatralnymi.
Zajęcia z historii mówionej,po wstępnym zapoznaniu się z celami i teorią historii mówionej oraz sposobem prowadzenia wywiadów,prowadzone były w praktycznie. Uczestniczki zebrały 13 wywiadów z kobietami powyżej 60 roku życia, mieszkankami Tarnopola, na temat ich przeżyć, głównie w czasach stalinowskich na Ukrainie. Wywiady zostały zarchiwizowane i opisane, uczestniczki stworzyły z wybranych fragmentów 1-godzinny film „Kobieca twarz Tarnopola”.
Zajęcia z monitoringu w Kijowie dotyczyły takiej tematyki, jak: praw kobiet w kontekście praw człowieka, sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w kontekście praw człowieka, porównanie sytuacji w zakresie przestrzegania praw kobiet w Polsce, Unii Europejskiej, wybranych krajach świata i na Ukrainie, Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), metody prowadzenia monitoringu antydyskryminacyjnego.
Kijowskie warsztaty teatralne polegały na praktycznym zapoznaniu uczestników z pracą metodami teatru społecznego. W ramach zajęć powstały dwa przedstawienia, które zostały pokazane publicznie.
Na kolejnym etapie projektu uczestnicy realizowali własne mini-projekty, które zaplanowali na zakonczenie warsztatów stacjonarnych.Ostatecznie przeprowadzono działania w zakresie 12 projektów – i część z nich wcale nie była „mini”:
1. Ustna historia: Czasy przebudowy lat 1985-1991.
2. Ustna historia: Kontynuacja wywiadów na temat czasów stalinowskich – jeszcze dodatkowych 5 wywiadów.
3. Projekt pilotażowy „Ukraiński teatr społeczno-polityczny”.
4. Projekt teatralny „Dzieci to nie zabawki”.
5. Stworzenie i rozwój teatru społecznego w miejscowościach rejonu borodiańskiego, kijowskiej obłasti.
6.Czynnik genderowy w informacyjno-edukacyjnej kampanii dotyczącej formowania zdrowego stylu życia młodzieży.
7. Popularyzacja polityki wśród kobiet.
8. Diagnostyka pola problemowego dla poszerzenia praw ekonomicznych i mozliwości mlodych kobiet i przedstawicieli innych grup, jakie potrzebują dodatkowej ochrony.
9. Moja pierwsza praca.
10. Wprowadzenie podejścia genderowego w systemie pozaformalnej edukacji skautów z Narodowej Organizacji Skautów Ukrainy.
11. Szkolenie dla mlodych urzędników państwowych z zakresu problematyki podejścia genderowego w różnych sferach działalności miasta.
12. Reprodukcyjne zdrowie młodzieży.
Wybór materiałów szkoleniowych, w podstawowym zakresie, został opublikowany w 20-stronicowej broszurze – w językach ukraińskim i rosyjskim. Broszura składa się z następujących rozdziałów:
– Społeczeństwo obywatelskie.
– Antydyskryminacja.
– Sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami.
– Teatr społeczny.
– Historia mówiona.
Większość nakładu została rozdana uczestnikom szkolenia, a także organizacjom partnerskim, żeby mogli dystrybuować je nieodpłatnie w związku z działalnością swoich organizacji.

Zakończeniem projektu było 3-dniowe spotkanie podsumowujące w Krakowie, na które przyjechało 27 osób z Ukrainy – uczestników, trenerów i koordynatorów. Oprócz ewaluacji i podsumowania mini-projektów uczestników odbyły się także prezentacje przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych i ekspertów w zakresie tematycznym związanym z odbytym szkoleniem.
Cykl spotkań z zaproszonymi osobami:
– Anna Lipowska-Teutsch z Towarzystwa Interwencji Kryzysowej, tematy: działalność TIK i praca z uchodźcami w kontekście genderowym.
– Adam Gąsecki z DramaWay z Warszawy, tematy: działalność DramaWay, teatr jako narzędzie pracy z młodzieżą w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej i tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.
– Marek Kościółek, Stowarzyszenie Teatr Krzyk ‒ energizer teatralny.
– Katarzyna Żeglicka, fundacja Przestrzeń Wenus z Milo, tematy: sytuacja kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce.
– Drhab. Beata Kowalska, Instytut Socjologii UJ,tematy: problematyka równościowa w krajach Wschodu.
– Dr Magdalena Kwiecińska, tematy: historia mówiona, działalność Ośrodka Karta, tworzenie internetowych archiwów społecznych.
Na tym spotkaniu omówiono także kontynuację projektu – założenie antydyskryminacyjnej sieci ukraińskich organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą. Zaplanowane konkretne działania, mające doprowadzić do założenia sieci,w których weźmie udział 17 partnerów ukraińskich i kilka organizacji polskich.

Опис_міні_проектiв

broszurka_v5